WORKS

県南本

徳島県

Tokushima Minami Project 2021


Publisher / Creative Director: Seiichi Hishikawa
Design: Koji Ohhigashi
Editor / Writer: Hiromi Nakao, Kaori Tokuhara
Writer / Photo: Mihoko Koga
Writer: Mika Yoshida, Koji Karatsu, D&DEPARTMENT PROJECT
Photo: Toshihiro Hayashi
Illustration: Noriko Harukawa
Translation: Thomas Suzuki-Rowe
Production Co-ordination: Miki Kajiwara

ページトップへ